2016_VM600 ABE04x Rack RPS6U and PSB upgrade

2016_VM600 ABE04x Rack RPS6U and PSB upgrade